SHBA-BE kërkojnë shporrjen e Xhezair Zaganjorit nga drejtësia

SHBA-BE kërkojnë shporrjen e Xhezair Zaganjorit nga drejtësia

Xhezair Zaganjori, kryetar i Gjykatës së Lartë, kaloi Vettingun dy javë më parë, duke u rikonfirmuar në detyrë, por kundër këtij vendimi të KPK ka dalë ONM.

ONM ka rekomanduar ankimimin në Komisionin e Posaçëm të Apelimit (KPA) të vendimit për Zaganjorin. Kreu i Gjykatës së Lartë, sipas deklaratës së dorëzuar pranë KPK, rezultoi me rreth 1 miliardë lekë pasuri. Komisionerët Publikë, pasi t’u jetë njoftuar vendimi me shkrim i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit do ta shqyrtojnë atë krahas rekomandimit të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit.

Numri një i gjykatës së Lartë Xhezair Zaganjori u rikonfirmua nga vetingu për të vijuar detyrën por gjatë deklarimeve përpara trupës gjykuese të KPK zoti Zaganjori pranoi se kishte bërë disa kontrata fiktive që lidheshin me pasuritë e tij. Pavarësisht këtij deklarimi KPK nuk e gjeti me probleme kreun e Gjykatës së Lartë.

Për këtë deklarim problematik të zotit Zaganjori, Report TV i drejtoi një pyetje disa ditë më parë Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit të procesit të Vettingut. Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit në përgjigjen e tyre për Report TV thonë se ata po rishikonin dokumentacionin e dosjes “Zaganjori”. “Do të shikojmë disa dokumente relevante për këtë rast”, theksohej në përgjigje.

Rekomandimi i ONM për ankimimin e Zaganjorit:

Në   datë   24.07.2018,   në   përfundim   të   seancës   dëgjimore   përkatëse,   Komisioni   i   Pavarur  i Kualifikimit vendosi konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Xhezair Zaganjori me detyrë Kryetar i Gjykatës së Lartë. Sot, më datë 06.08.2018, Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit, u ka paraqitur Komisionerëve Publikë   rekomandimin   për   ta   ankimuar  në   Kolegjin   e   Posaçëm   të   Apelimit   vendimin   e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të z. Xhezair Zaganjori. Komisionerët  Publikë,   pasi   t’u   jetë   njoftuar   vendimi   me   shkrim   i   Komisionit   të   Pavarur   të Kualifikimit   do   ta   shqyrtojnë   atë   krahas   rekomandimit   të   Operacionit   Ndërkombëtar  të Monitorimit. Bazuar në pikën 7 të nenit 55 të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka 30 ditë afat për t’ia njoftuar vendimin me shkrim Komisionerëve Publikë. Ky vendim ende nuk është njoftuar.  

Bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Komisionerët Publikë brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të vendimit nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, kanë të drejtë të paraqesin ankimpranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

Institucioni i Komisionerëve Publikë është ngritur dhe funksionon në bazë të nenit 179/b dheaneksit   të   Kushtetutës   së  Republikës   së   Shqipërisë  dhe   ligjit   nr.   84/2016,  “Për   rivlerësiminkalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.Komisionerët   Publikë   përfaqësojnë   interesin   publik   gjatë   procesit  të   rivlerësimit   kalimtar   tëgjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.