Në 5 vjet kryetar, i paska bërë “ca leka e plaçkë” edhe Raqka i Korçës, 30 llogari bankare e karta krediti

Në 5 vjet kryetar, i paska bërë “ca leka e plaçkë” edhe Raqka i Korçës, 30 llogari bankare e karta krediti

Në 5 vjet kryetar, i paska bërë “ca leka e plaçkë” edhe Raqka i Korçës, 30 llogari bankare e karta krediti

Vetëm me pagën si punonjëse në Ujësjellës, bashkëshortja ka krijuar 25 llogari bankare për veten dhe fëmijët

Në 5 vjet kryetar, i paska bërë “ca leka e plaçkë” edhe Raqka i Bashkisë Korçë, 30 llogari bankare e karta krediti

Pasuria e Sotiraq Filo, Kryetar i Bashkisë Korçë (Janar 2014 e në vazhdim)

 

 1. Të ardhura, nga paga dhe dietat si Kryetar i Bashkisë Korçë, 1 326 880 Lekë.
 2. Të ardhura, shpërblimi si Këshilltar në Këshillin e Qarkut Korçë, 112 200 lekë.
 3. Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 23 124 lekë, nga interesat e depozitës pranë Credins Bank.
 4. Shtesë 743 940, 66 lekë në llogarinë rrjedhëse pranë Raiffeisen Bank, të ardhura nga paga, dieta dhe pjesëmarrje në borde.
 5. Pakësim me 106 354,8 Lekë në llogarinë bankare pranë Intesa San Paolo Bank.
 6. Kartë krediti me limit 1 500 Euro pranë Raiffeisen Bank, e papërdorur gjatë vitit.
 7. Bashkëshortja, pakësim i llogarisë rrjedhëse pranë Credins Bank.
 8. Bashkëshortja, shtesë me 322 871,76 lekë nga paga në llogarinë rrjedhëse pranë BKT.
 9. Bashkëshortja, llogari rrjedhëse në Euro për kartën e kreditit pranë Raiffeisen Bank, nuk ka ndryshim.
 10. Bashkëshortja, shtesë me 50 511,57 lekë në depozitën për fëmijët pranë Credins Bank, të ardhurat nga paga dhe interesa bankare.
 11. Bashkëshortja, shtesë me 50 511,57 lekë në depozitën për fëmijët pranë Credins Bank, të ardhurat nga paga dhe interesa bankare.
 12. Bashkëshortja, kartë krediti me limit 2 000 Euro pranë Raiffeisen Bank.
 13. Bashkëshortja ka shlyer shumën prej 29 314, 84 lekë për detyrimin e kartës së kreditit me limit 200 000 Lekë pranë BKT, Gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 124 695,31 Lekë.
 14. Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 3, 49 Euro nga interesat e depozitës pranë Credins Bank.
 15. Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 502,33 lekë nga interesat e depozitës pranë Procredit Bank.
 16. Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 6 080 lekë nga interesat e depozitës pranë BKT.
 17. Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 6 785,75 lekë nga interesat e depozitës pranë Intesa San Paolo.
 18. Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 1 130 867 lekë nga paga dhe dieta, pranë Ujësjellës Kanalizime Korçë.
 19. Shtesë me 0,12 Euro nga interesat në llogarinë rrjedhëse pranë Raiffeisen Bank.
 20. Të ardhura nga interesat e depozitës pranë BKT, 8 360 lekë.
 21. Të ardhura nga interesat e depozitës pranë Credins Bank, 26 868,59 lekë.
 22. Të ardhura nga interesat e depozitës pranë Credins Bank, 49,49 Euro.
 23. Të ardhura nga interesat e depozitës pranë Intesa San Paolo, 957,68 lekë.
 24. Të ardhura nga interesat e depozitës pranë Intesa San Paolo, 1,51 Euro.
 25. Shtëpi banimi me sip. trualli 352 m2 dhe sip. ndërtese 100.5 m2, në Korçë, me vlerë 12 792 250 lekë, pjesa është 50%.
 26. Depozitë bankare në vlerën 1 158 377 lekë, e krijuar nga paga.
 27. Llogari rrjedhëse në vlerën 401 958 lekë, e krijuar nga paga.
 28. Llogari rrjedhëse me vlerën 1 576 115 lekë e krijuar me të ardhurat nga shitja e dyqanit.
 29. Depozita bankare totale në vlerën 48 894 euro, të krijuara me të ardhurat nga shitja e dyqanit.
 30. Llogari rrjedhësë në vlerën 767 935 lekë e krijuar nga të ardhurat si Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës të Ujësjellës Kanalizime Korçë sh.a.
 31. Llogari rrjedhësë në vlerën 923 euro e krijuar nga të ardhurat si Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës të Ujësjellës Kanalizime Korçë sh.a.
 32. Depozitë bankare në vlerën 2 450 115 lekë e krijuar nga të ardhurat e shitjes së dyqanit.
 33. Kartë krediti me limit përdorimi 1500 euro.
 34. Depozitë bankare në emër të bashkëshortes me vlerë 2 343 050 lekë, e krijuar me të ardhurat nga paga dhe interesat bankare.
 35. Depozitë bankare në emër të bashkëshortes në vlerën 1 978 euro, e krijuar me të ardhurat nga paga dhe interesat bankare.
 36. Depozitë bankare në emër të bashkëshortes me vlerë 110 712, e krijura me të ardhurat nga paga.
 37. Depozitë bankare në emër të bashkëshortes me vlerë 842 456, e mundësuar si dhuratë nga familja.
 38. Llogari rrjedhëse në emër të bashkëshortes në vlerën 166 031 lekë, e krijuar me të ardhurat nga paga.
 39. Llogari rrjedhëse në emër të bashkëshortes në vlerën 11 957 lekë, e krijuar me të ardhurat nga interesat bankare.
 40. Depozitë bankare në emër të bashkëshortes në vlerën 500 000 lekë, e krijuar me të ardhurat nga paga.
 41. Kartë krediti në emër të bashkëshortes me limit përdorimi 50 000 lekë.